1. Trong dòng chảy của xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, bất kỳ một quốc gia nào cũng phải “trang bị” cho mình một nền tư pháp hoàn chỉnh bên cạnh sự ổn định về chính trị và vững mạnh về kinh tế. Đó là một tất yếu cho sự phát triển của đất nước. Hoà mình trong dòng chảy đó, Việt Nam cũng không ngừng hoàn thiện mình về phương diện pháp luật nói chung và pháp luật về luật sư, hành nghề luật sư nói riêng. Cũng như bao ngành nghề đặc thù khác, ngành luật cũng có những nguyên tắc hành nghề rất riêng mà những luật sư phải tuân thủ.
 2. Cùng với những giải pháp tối ưu để giảm thiểu các rủi ro, hạn chế tranh chấp, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của chúng ta khi thực hiện một hành vi ứng xử nhất định. Tuy nhiên, chắc chắn rằng còn nhiều cá nhân, tổ chức còn chưa biết đến và tiếp cận với Luật sư, với kiến thức hữu ích tổng hợp có thể xem ngay dưới đây:
 1. Luật sư còn có thể hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc tìm kiếm môi trường, địa điểm đầu tư phù hợp, khảo sát tính khả thi của dự án, khảo sát chính sách thu hút đầu tư của từng địa phương từ đó đưa ra các nhận định, đánh giá tính hiệu quả của các dự án, giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư chính xác nhất.
 • Tư vấn pháp luật thường xuyên;
 • Lập dự án đầu tư.
 • Về Thành lập công ty vốn nước ngoài, xem thêm: https://luatminhanh.vn/tu-van-thanh-lap-cong-ty-von-nuoc-ngoai.html
 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
 • Giải thể, tạm dừng hoạt động.
 • Chi nhánh, VPĐD thương nhân NN
 • Về Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. xem thêm: https://luatminhanh.vn/tu-van-thay-doi-giay-chung-nhan-dau-tu.html ;
 • Xin phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, Chính Phủ, Quốc Hội;
 • Thành lập công ty nước ngoài tại việt nam
 • Khảo sát tính khả thi của dự án đầu tư;
 • Tìm kiếm địa điểm thực hiện dự án; – Khảo sát hành lang pháp lý đầu tư…
 1. Luật sư còn hỗ trợ trong việc đảm bảo đủ điều kiện để được cấp Giấy phép, Gia hạn Giấy phép, Giải quyết tranh chấp và hỗ trợ các thủ tục có liên quan.
 1. Xã hội đang phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và hội nhập, đòi hỏi cuộc sống con người cũng phải vận động theo khuynh hướng ấy. Cuộc sống ngày càng phát triển, chúng ta cần phải có cộng đồng và thay đổi chính mình.Minh Anh Consult là đơn vị chuyên cung cấp các Về Tư vấn soạn thảo hợp đồng như việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định các loại hợp đồng.
 2. Nếu bạn đang ở khu vực tỉnh thành Bắc Giang, Bạn có thể tham khảo tại đây thông tin từ: https://luatsubacgiang.org

Trân trọng cảm ơn và hợp tác


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-03-04 (木) 00:36:42 (444d)